Projektový manažér stavby

Na jednom stavebnom projekte sa podieľa mnoho zúčastnených subjektov. Tím zložený z rôznych zhotoviteľov, špecialistov, dodávateľov materiálov a technológii, projektantov, správcov inžinierskych sietí a mnohých úradov štátnej správy a samosprávy pracuje na splnení cieľov investora.

Úlohou projektového manažéra je postarať sa o to, aby bol cieľ investora dodržaný, teda aby vznikol funkčný objekt v potrebnom rozsahu, kvalite, pri dodržaní investičných nákladov a taktiež v stanovenom termíne.

Projektový manažment je veľmi efektívny nástroj, ktorý musí byť pravou rukou investora v úlohe „radcu a ochrancu“, skutočný partner, ktorý ho chráni pred nesprávnymi rozhodnutiami.

Väčšina investorov už pochopila, že riadiť stavebný projekt je neľahká úloha, rovnako ako riadenie firmy. A už vôbec nie je možné riadiť oboje naraz. Je to neefektívne. Je zmysluplnejšie riadiť svoje podnikanie, niečo, v čom som skúsený a mám výsledky, a projektový manažment zabezpečiť formou outsourcingu. Preto je outsourcing taký úspešný.

Cieľom projektového manažéra je previesť projekt všetkými fázami „priamo“, s čo najmenej trecími plochami, časovými i finančnými výkyvmi a pod. V praxi nie je možné dosiahnuť priamku z bodu A do bodu B bez akejkoľvek obchádzky. Úlohou je však predvídať a robiť nutné opatrenia, aby tá cesta bola čo najpriamejšia, neustále porovnávať priebeh projektu s reálnou situáciou a dokázať odhaľovať prípadné riziká a pripraviť sa na ne.

Projektový manažér investorovi tiež plní čiastočne úlohu „strážcu rozpočtu“.

Tiež upozorňuje stavebníka, že projektová príprava je najdôležitejšia časť projektu. Práve detailnou prípravou a kvalitnou projekciou môže investor najviac znížiť náklady, alebo naopak, enormne ich zvýšiť kvôli tomu, že požaduje zmeny až behom samotnej realizácie“. “Šetriť“ na projektovej dokumentácii z pohľadu jej obsahu a kvality s určitosťou stavebníkovi v procese vlastnej realizácie pripraví nežiadúce prekvapenia v podobe rôznych úprav, zmien a doplnkov znamenajúcich iba jediné – zvýšenie rozpočtových nákladov.

Stavebný, alebo technický dozor nie je identická pozícia s pozíciou projektového manažmentu s funkciou technického dozoru. Nemožno od technického dozoru žiadať plánovanie, predvídanie vývoja stavby, riadenie procesov na stavbe atď. Jeho funkcia spočíva iba v detailnej kontrole stavby, tak, aby bola dodržaná nastavená kvalita procesov.

Je skutočne mnoho nástrah, ktoré pri realizácií projektu na investora čakajú, a preto je nutné všetky kroky dôkladne naplánovať a do detailu premyslieť. Mnoho investorov stavia iba raz, prípadne niekoľkokrát za život a často sa jedná o veľmi vysoké investície, ktoré si zaslúžia komplexnú premyslenú prípravu a profesionálne riadenie.
Hlavnou pracovnou náplňou projektového manažéra je:

 

 • konzultačná činnosť v predrealizačnej časti
 • inžinierska činnosť - zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia
 • organizačno – riadiaca činnosť – zriadenie staveniska
 • prevádzka a údržba staveniska ( OBZP)
 • koordinačná činnosť – postupu prác a jednotlivých subdodávateľov, vrátane vecnej právnej kontroly
 • koordinácia dodávky strojov a mechanizácie, a dodávky stavebného materiálu
 • komunikácia s projektantom stavby, pri zmenách stavby
 • kontrola revíznych správ
 • kontrola vedenia stavebného denníka zhotoviteľom
 • komunikácia so správcami inžinierskych sietí pri pripájaní do verejných sietí
 • kontrolná činnosť – kontrola správnosti fakturácie voči cenovej ponuke jednotlivých subdodávateľov
 • protokolárne odovzdanie staveniska a diela
 • zabezpečenie kolaudačného konania

 

Stavebníka pri rozhodovaní, či si na stavbu domu najme projektového managéra, prirodzene zaujíma cena za jeho služby. Vždy sú k dispozícii minimálne dve možnosti

Prvá –„lacnejšia“ znamená uveriť ubezpečeniam zhotoviteľa: “Na stavbe to vyriešime...“. Pri odstraňovaní následkov týchto „riešení na stavbe“ často dochádza k tomu, že všetko platí stavebník. Stretávame sa s neochotou zhotoviteľov mať nad sebou „nezávislý dozor stavebníka“, nakoľko to pre nich znamená viac času stráveného na stavbe, ako obvykle stačí.

Druhá – „drahšia“ znamená, že stavba vášho domu nebude stresujúci zážitok s otáznym koncom.

Činnosť projektového manažéra sa zaplatí sama svojou vlastnou činnosťou. V štádiu spracovanie projektovej dokumentácie navrhuje projektantovi použiť materiály, pri ktorých klient neplatí iba na za značku, čím sa zlacňuje cena diela. V procese realizácie zabezpečuje stavebný materiál v priemere o 20% lacnejší oproti bežným cenám.

Ak máte záujem o túto službu, kontaktujte nás

Pohodlie vášho domova

Nikdy v minulosti nebol tak spoľahlivý a finančne dostupný, ako je to v súčasnosti vďaka elektrickému vykurovaciemu systému EKOHEAT, výsledok mnohoročného vývoja a inovácii na základe mnohoročných praktických skúseností získaných realizáciou elektrického vykurovacieho systému EKOHEAT.

Pozrieť EKOHEAT