Obchodné podmienky

Detailné obchodné podmienky z hladiska vecného, časového a finančného sú obsiahnuté v Zmluve o dielo, ktorá sa uzatvára pred vlastnou realizáciou predmetu diela.