1. Rovinatosť podkladu

Ustanovenie normy STN 74 4505 o rovinatosti podkladu platia už pri realizácii.

Poterov a betónových mazanín na čo sa takmer vždy zabúda pri ich preberaní. Má to za následok podstatné zvýšenie nákladov pri konečnej úprave úprave podkladov pred kladením nášlapných vrstiev. Ustanovenia sú zakotvené v technologických predpisoch pre realizáciu poterov.

Podľa STN 74 4505 sa odchýlky rovinatosti podkladných vrstiev sa merajú klinovým meradlom na odmernej late dĺžky 2 m. Presnosť merania je 0,5 mm.

Odchýlky rovinatosti podlahových plôch sa merajú po uhlopriečkach a po obvode miestnosti vo vzdialenosti min. 100 mm od povrchu zvislej nosnej konštrukcie .

obr1 b3

Obr.1. Meranie rovinatosti podkladu pri zvislej konštrukcií

Obr. 2. Pozdĺžny a priečny pohľad na systém merania a odčítavania odchýlok rovinatosti podkladu pomocou laty a klinového meradla

obr2 b3

Podmienky merania:

- meracia lata nesmie byť položená naplocho,
- stanoviť si meraciu líniu, pozdĺž ktorej sa bude lata presúvať,
- výsledky meraní sa zapíšu do tabuľky.

Tab.1 Dovolené odchýlky rovinatosti podkladu podľa druhu podlahovín STN 74 4505

obr3 b3