Od 1.1.2016 musia všetky novostavby, teda i novostavby rodinných domov spĺňať štandard ultranízkoenergetických budov.

V praxi to znamená dvakrát vyššiu energetickú hospodárnosť budovy, ako bola požadovaná v období rokov 2013 až 2015. Pripomínam, že i toto nové energetické kritérium bude musieť byť po roku 2020 sprísnené o ďalších 50%.

Stavebníkovi táto povinnosť vznikla na základe implementovanej Smernice EP a rady 2010/31/EU (EPBD-II) z roku 2010 do slovenskej legislatívy prostredníctvom zákona 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov v znení zákona 300/2012 Z.z.

 

Návrh stavebných konštrukcii budov musí spĺňať ustanovenia STN 73 0540 „Tepelná ochrana budov“, ktorá stanovuje minimálne kritéria tepelnoizolačných vlastností jednotlivých stavebných konštrukcii – maximálnej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla U, minimálnej teploty vnútorného povrchu (hygienické kritérium ) tak, aby nedochádzalo ku kondenzácii na povrchoch stavebných konštrukcii a k rastu plesní, minimálnej priemernej výmeny vzduchu v miestnosti, maximálnej mernej potreby tepla na vykurovanie (energetické kritérium) a splnenie minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť budovy. Od roku 2020 budú povinné budovy s nulovou spotrebou energie (sama si kryje svoju energetickú potrebu).

Merná potreba tepla na vykurovanie musí byť od 1.1.2021 podľa faktoru tvaru budovy pod 25 až 50 kWh/m²rok.

Priemerný súčiniteľ prechodu tepla U by mal byť v súčasnosti 0,27 až 0,38 W/m²K v závislosti od faktoru tvaru budovy.

Do konca roku 2015 stačilo dosiahnuť energetickú triedu B. Od 1.1.2016 sa musí stavebník dostať do triedy A1 a po roku 2020 do triedy A0. Pri obnove budov stačí dosiahnuť „o jednu triedu nižšie“.

Dosiahnuť energetickú triedu A1 resp. A0 je veľmi ťažké bez použitia rekuperácie tepla pri vetraní a bez využitia obnoviteľných zdrojov energie (solárne panely, fotovoltaika, vodné energonosiče).

Ako tieto legislatívne úpravy ovplyvnia ceny realizácie novostavieb sú, predpokladám, vopred zrejmé.

Zdroj :Zmeny, ktoré by nás mali zmeniť, EUROSTAV 1-2/2016