Naše drevodomy sú navrhnuté už dnes tak, aby v plnom rozsahu spĺňali požadavky a odporúčania do budúcnosti „Národného plánu zameraného na zvyšovanie počtu budov s takmer nulovou potrebou energie“ (ďalej len „národný plán“), ktorý je záväznou úlohou zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EÚ z 19. mája 2010 o energetickej hospodárnosti budov (ďalej len „smernica“), ktorá bola prevzatá zákonom č. 300/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Minimálne požiadavky na EHB stanovuje vyhláška MDVRR SR č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“). Stanovenie týchto minimálnych požiadaviek vychádza z hornej hranice určených energetických tried pre príslušnú kategóriu budovy a tieto požiadavky sú v súlade aj s energetickými úrovňami výstavby zavedenými normou „STN 73 0540-3 : 2012 Tepelná ochrana budov.Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 2: Funkčné požiadavky“ (ďalej len „STN“). Normalizované požiadavky na tepelnotechnické vlastnosti a potrebu tepla na vykurovanie podľa STN zodpovedajú splneniu minimálnej požiadavky na EHB, ktorou je horná hranica energetickej triedy B pre potrebu energie na vykurovanie.

Druh výstavbyPotreba na vykorovanie v závistlosti na faktore tvaru budovy kWh/(m2*a)Súčiniteľ prechodu tepla W/(m2*K)
Obvodový plášťStrešný plášťOtvorené konštrukcie
Energeticky úsporné budovy minimálne požiadavky súčasnosť <100 0,46 0,30 1,5
Nízkoenergetivké budovy normalizované požiadavky požadované od 1.1. 2013 <100 0,32 0,22 1,5
Ultranízkoenergetické budovy odporúčané požiadavky požadované po 31.12. 2015 <50 0,22 0,10 0,9
Budovy s takmer nulovou potrebou energie odporúčané požiadavky po 31.12. 2018/2020 <25 0,15 0,10 0,6

Tabuľka č.1. – Plnenie energetického kritéria pre jednotlivé energetické úrovne výstavby

Kategória budovNízkoenergetické budovyUltranízkoenergetické budovyBudovy s takmer nulovou potrebou energie
Rodinné domy 81,4 40,7 20,4
Bytové domy 50,0 25,0 12,5
Administratívne budovy 53,5 26,8 13,4
Budovy škôl a školských zariadení 53,2 26,6 13,3
Budovy nemocníc a zdravotníckych zariadení 66,3 33,2 16,6
Budovy hotelov a reštaurácií 67,4 33,7 16,9
Športové haly a budovy pre šport 6,3 31,5 15,8

Tabuľka č.2. -Normalizované a odporúčané hodnoty potreby tepla na dosiahnutie EHB v kWh/(m2.rok) - zdroj: STN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť II. - funkčné požiadavky.

graf

Obrázok 1 – Postupné sprísňovanie požiadaviek na tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií v W/m².K